Dynawind stänger Uljabuoudaprojektet

Foto: sxc.hu

En trepartsuppgörelse mellan Dynawind, Winwind och Skellefteåkraft har efter en lång förhandling slutligen undertecknats. Kontraktet innebär i korthet att Dynawind inte längre är part i Uljabuoudprojektet och således inte längre har något ansvar för dess fullgörande och behöver inte ansvara för parkens drift under fyra år.

Vindkraftsparken i Uljabuouda utanför Arjeplog, med en effekt på 30 MW, överlämnades redan under slutet av förra året och har sedan dess varit i drift och producerat el. Partena har haft olika uppfattning om avtalets omfattning men i grunden har det handlat om att vindkraftsverken inte genererat den mängd el som förväntas och stabiliteten har inte heller varit den förväntade. Slutkunden har gjort gällande att värdet på bristerna vida överstigt den återstående fordran som Dynawind och Winwind haft.

Uppgörelsen innebär att parterna reglerar sina mellanhavanden och att ett nytt kontrakt upprättats mellan Skellefteåkraft och Winwind. Dynawind efterskänker sina fordringar och motparterna sina krav och någon likvid kommer inte utväxlas.