Rabbalshede Kraft får miljötillstånd för vindpark

Foto: sxc.hu

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat miljötillstånd för vindparken Skaveröd/Gurseröd i Tanums kommun. Parken omfattar 11 vindkraftverk och produktionen är beräknad till 72 000 MWh.

Upphandling av anslutning till elnätet har påbörjats. Beslut om byggstart tas när nätupphandlingen är genomförd.

Vindparken ligger öster om Tanumshede inom ett område som ingår i kommunens vindbruksplan och alltså utpekats som lämpligt för vindkraft. Ansökningshandlingar lämnades in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län i augusti 2009. Tanums kommun har därefter tillstyrkt vindparken vilket är en förutsättning för att länsstyrelsen ska ge tillstånd enligt miljöbalken. Miljötillståndet har vunnit laga kraft.