Dåligt kvartal för Morphic

Morphic redovisar ett resultat före skatt på -51,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2011 (-4,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:14 kronor (-0:01). Nettoomsättningen uppgick till 23,2 miljoner kronor (24,4).

Rörelseresultatet blev -47,8 miljoner kronor (-2,4)

Årets resultat innehåller en nedskrivning av maskiners bokförda värden på 14,1 miljoner efter avyttring av maskinpark för tillverkning av ståltorn och adapters.

Jämförelsesiffran för förra året innehåller en positiv påverkan på resultatet om cirka 17 miljoner från upplösning av reserver. Det operativa resultatet, rensat från bokföringsmässiga justeringar, har försämrats med cirka 4,4 miljoner från tredje kvartalet i fjol.

Kassaflödet var -7,3 miljoner kronor (-19,8).

Vid kvartalets utgång var likvida medel 6,2 miljoner kronor (60,9) och 5,1 miljoner i spärrade medel.

Styrelsen följer mycket noggrant kassautvecklingen och ytterligare tillgångar kan komma att behöva avyttras eller avvecklas för att trygga likviditeten. Förutom att fokusera på att förbättra kassaflödet i de kvarvarande verksamheterna så utvärderar styrelsen och vd olika strukturaffärer.

"Morphic är förutom i ett enskilt dotterbolag helt skuldfritt, har en stor och spridd ägarbas och flera starka patent samt stora skattemässiga underskottsavdrag som inte aktiverats", skriver tillförordnad vd Mattias Klintemar i rapporten.

(Nyhetsbyrån Direkt)