Ökad ambitionsnivå för förnybar el minskar kostnader

Foto: Fredrik Herrlander

Elkonsumenterna skulle tjäna på att Sverige ökar ambitionsnivån för produktion av förnybar el, eftersom detta sänker elpriset. Det framgår av en rapport från Energimyndigheten. Allra störst vinnare blir den elintensiva industrin, som inte behöver betala för elcertifikatsystemet.

– Det finns inte bara starka klimat- och försörjningspolitiska skäl till en kraftig utbyggnad av vindkraften, utan den är också lönsam för elkonsumenterna och den elintensiva industrin, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Vindkraften växer mycket fortare än vad som förutsågs för bara något år sedan och om Energimyndigheten har rätt i sina prognoser leder dagens elcertifikatsystem i praktiken till ett stopp för utbyggnaden av vindkraft. Om man inte ökar ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen.

I Energimyndighetens rapport framgår att den samlade elkostnaden för de svenska konsumenterna skulle minska om Sverige ökar ambitionsnivån med 15 TWh inom ramen för den planerade svensk-norska elcertifikatmarknaden. Visserligen stiger elkonsumenternas kostnader för elcertifikaten men, som Energimyndigheten skriver, ”den ökade elproduktionen kommer dock att pressa ner priserna på el och totalt sett kommer genomsnittskostnaden för elkunden att vara lägre än i basfallet”.

Om också Norge ökar sin ambitionsnivå blir vinsten för de svenska elkonsumenterna ännu större, eftersom elpriset sänks ytterligare utan att de svenska konsumenternas kostnader för elcertifikatsystemet ökar. Samma effekt uppstår om andra EU-länder utnyttjar de så kallade samarbetsmekanismerna, och betalar för att få tillgodoräkna sig den relativt billiga förnybara elproduktion som kan ske i Sverige.

– Det finns starka skäl för den svenska regeringen att så snart som möjligt öka ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen, säger Annika Helker Lundström.