Forskning om ren och kungsörn får nytt stöd

Foto: Patrick Degerman

Energimyndigheten satsar närmare 3,7 miljoner kronor på att öka kunskapen om hur vindkraften påverkar ren och kungsörn. Projekten är de första att beviljas stöd inom den nya etappen av forskningsprogrammet Vindval.

– Vindkraften blir en allt viktigare del av landets elproduktion och en stor del av dagens utbyggnad sker i norra Sverige. Därför behöver vi öka kunskapen om hur vindkraft kan påverka både ren och örn, säger Lars Andersson, chef för Energimyndighetens vindenhet.

I projektet om ren ska forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, studera hur renar och deras val av betesområden påverkas av vindkraftverk under driftfasen, och vilka konsekvenser det i så fall kan få på renskötseln. Projektledare är Anna Skarin. Hon var ansvarig för Vindvalsstudien från 2013 som omfattade området kring två mindre vindkraftsparker som byggdes i Malå. Där blev slutsatsen att renarna undvek området kring vindkraftsparkerna under själva byggtiden.

– Jag tycker att det är bra att vi nu kan följa upp hur renarna reagerar på vindkraft i driftsfas eftersom den kunskapen fortfarande saknas. Vi kommer också börja titta på den kumulativa påverkan som vindkraft och annan markanvändning har på renskötseln, säger Anna Skarin.

I det andra projektet får en grupp forskare vid SLU i Umeå under ledning av professor Birger Hörnfeldt stöd för fortsatta studier kring vindkraftens effekter på kungsörn. I projektet kommer data från tidigare GPS-märkta örnar att analyseras.

Projekten ska rapportera sina resultat under 2015.

Fakta/Vindval

Vindval är ett kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur. Programmet bedrivs sedan 2005 och är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket. I somras förlängdes programmet med en tredje etapp fram till mitten av 2018 och omfattar totalt 27 miljoner kronor.