Energianvändningen minskar till 2030

Foto: sxc

Enligt Energimyndighetens långsiktiga scenariorapport minskar energianvändningen till 2030. Efterfrågan på el förblir oförändrad. Vindkraft och biobränsle står för en större andel av produktionen jämfört med idag.

Energimyndigheten gör vartannat år långsiktiga energiscenarier som underlag till Sveriges klimatrapportering. Tidigare har rapporterna över energisystemets utveckling på lång sikt haft namnet Långsiktsprognos. Eftersom dessa scenarier inte är en regelrätt prognos utan en konsekvensanalys har Energimyndigheten valt att byta namn på rapporten.

Den förväntade minskade energianvändningen beror dels på minskad användning i transportsektorn och dels på att användningen i industrin bedöms vara relativt oförändrad. Även energitillförseln minskar till år 2030. Det beror framförallt på att tre kärnkraftsreaktorer kommer att ha nått 50 års livslängd, men även på grund av att de fossila bränslena fortsätter att minska. Trots en total minskning av energitillförseln, ökar vindkraft och biobränslen.

Förnybara drivmedel ökar i transportsektorn

Transportsektorns energianvändning minskar till 2030 vilket är en följd av kraven på bränsleeffektivare fordon hos framförallt personbilar och lättare lastbilar. Samtidigt ökar andelen biodrivmedel, med undantag för etanol som minskar i och med en minskad bensinanvändning (etanol låginblandas med bensin idag). Transportsektorn bedöms nå målet om tio procent förnybar energi till 2020 med god marginal. Däremot väntas inga större förändringar inom industrin.

− Vi bedömer att energianvändningen inom industrin kommer att vara relativt konstant till 2030. Vi har utgått ifrån att produktionen går mot mer förädlade produkter, och det innebär att användningen av energi inte ökar i samma takt som den ekonomiska utvecklingen, säger Anna Andersson på Energimyndighetens analysavdelning.

I sektorn bostäder och service minskar energianvändningen något fram till 2030. Byggnaderna blir effektivare och antalet värmepumpar ökar vilket resulterar i en minskad energianvändning.

Elproduktionen ökar medan efterfrågan på el är oförändrad

Nettoproduktionen av el ökar med elva procent till 2030 jämfört med 2011, vilket är ett resultat av ökad elproduktion från vindkraftverk, kraftvärmeverk och planerade effekthöjningar i kärnkraften. Elanvändningen bedöms däremot vara nästan oförändrad fram till 2030, vilket tillsammans med den ökade elproduktionen ger ett stort överskott på el som exporteras.

Rapporten Scenarier över Sveriges energisystem finns på Energimyndighetens webbplats.

Om rapporten

Scenarierna är främst ett underlag till den svenska utsläppsprognosen för klimatrapporteringen till Europeiska kommissionen. De långsiktiga energiscenariernas uppbyggnad baseras därför på de krav som ställs på utsläppsrapporteringen. I rapporten analyseras energisystemets utveckling fram till år 2030 utifrån dagens styrmedel och förutsättningar. År 2011 är basår och rapporten fokuserar på resultaten för åren 2020 och 2030.