Försvarsmakten ger sitt godkännande

Foto: E.on

Planer på att uppföra 30 vindkraftverk i området Lillmörtsjön får klartecken av Försvarsmakten, skriver dagbladet.se.

Yttrandet från Försvarsmakten är ett preliminärt besked i ett tidigt skede av handläggningen. Inställningen är dock att inga konflikter anses föreligga med totalförsvarets verksamhet.

Det aktuella området ligger mellan Medelpad och Hälsingland och ingår i Eons utvecklingsplaner som kan innebära att cirka 270 vindkraftverk placeras ut i området.

Den första tillståndsansökan var för området Bäråsen, som blir en av de största med sina 55 verk. Övriga parker är de vid Björnberget och Gubbaberget samt två områden längre västerut. Totalt rör det sig om cirka 270 vindkraftverk med en totalhöjd på max 240 meter.

Området är utpekat som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten och delar av det är angivet som lämpligt för vindkraft i kommunens översikt för vindbruk. Terrängen är kuperad med främst barrträd och marken är till stor del gallrings- och röjningsskog.

I december 2012 undertecknade E.on ett samarbetsavtal om gemensam utveckling av vindkraft i södra Norrland.

Sammanlagt skulle de 270 vindkraftverken få en installerad kapacitet på cirka 800 megawatt, vilket ger en årsproduktion på dryga 2 terawattimmar förnybar energi. Det är tillräckligt mycket elektricitet för att försörja omkring 400 000 svenska hem med hushållsel och kan leda till en minskning av koldioxidutsläpp på runt 1,4 miljoner ton – lika mycket som omkring 350 000 bilar släpper ut.