WPD vill bygga vindkraft i Norsjö

Foto: Wikimedia

Vindkraftföretaget WPD vill uppföra och driva tio vindkraftverk med en totalhöjd överstigande 150 meter på Tomaslidens höjdlägen. Område ligger i närheten av Risberg, mellan Bastuträsk och Norsjö, skriver Folkbladet.nu.

I det berörda projektområdet bedrivs idag ett aktivt storskaligt skogsbruk av en privat markägare samt skogsbolaget Sveaskog. I närheten av projektområdet finns även flera riksintresseområden, bland annat grusåsen Norakammen som är av riksintresse för naturvård. Riksintresseområdet är avsatt av geovetenskapliga skäl för att skydda en mäktig och karakteristisk istidsbildning.

Det finns även en flyttled av riksintresse för rennäringen cirka 1 kilometer väster om den tilltänkta vindkraftparken. Ytterligare riksintresseområden för rennäringen finns sex kilometer österut och sex kilometer söderut, vilka samtliga ligger i Malå samebys renskötselområde.

Närmaste naturreservat är Flintbäcken som ligger 12 kilometer norrut, som även är skyddat enligt Natura 2000. Området domineras av flerskiktad naturskogsartad granskog och skyddet avser bevarande av den biologiska mångfalden i naturskogsområde.