Vindkraftparken Sögårdsfjället får klartecken

Foto: Freefoto.com

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat miljötillstånd för vindpark Sögårdsfjället i Tanums kommun. Parken omfattar 14 verk och produktionen är beräknad till 75 000 Mwh.

Upphandling av anslutning till elnätet har påbörjats. Beslut om byggstart tas när nätupphandlingen är genomförd.

Vindparken ligger i nordöstradelen av Tanums kommun och är utpekat som lämpligt vindkraftsområde i kommunens vindbruksplan. Ansökningshandlingar lämnades in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län i december 2009. Tanums kommun har därefter tillstyrkt vindparken vilket är en förutsättning för att länsstyrelsen ska ge tillstånd enligt miljöbalken. Miljötillståndet har vunnit laga kraft.