Arise reviderar sina mål

Foto: Arise

Utbyggnaden av svensk vindkraft har generellt sett saktat in, framförallt som följd av rådande låga el- och certifikatpriser. Detta gäller även för Arise. Tidigare kommunicerad målsättning, att till utgången av år 2017 uppföra ytterligare cirka 650 megawatt landbaserad vindkraft, ändras därför till:

Bolagets övergripande mål är att genom effektiv finansiering, förvaltning, drift och projektutveckling inom området förnyelsebar energi ge aktieägarna en god avkastning i form av utdelning samt aktievärdetillväxt.

Vår strategi för att skapa aktieägarvärde innebär att vi på kort sikt fokuserar på kassaflöden snarare än tillväxt i den egna produktionskapaciteten innefattande bland annat avyttring av en mindre del av redan driftsatta tillgångar. Bolagets finansiella ställning och kassaflöden stärks genom att frigjort kapital i första hand används till att reducera bolagets nettoskuld och räntekostnader. Vidare avser vi att skapa ytterligare intäkter genom att löpande avyttra byggklara projekt till investerare inklusive byggledning och förvaltning.

Vi tror fortsatt att det är en klok strategi och lönsamt att äga vindkrafttillgångar och har därför som ambition att långsiktigt öka den egna produktionskapaciteten. Detta sker genom investeringar i nya hel- och delägda projekt där Arise levererar en effektiv byggledning och förvaltning av projekten. Den egenkapitalinsats som krävs för en fortsatt långsiktig expansion avses finansieras med bolagets egna kassaflöden.

En kombination av intäkter från projektutveckling, förvaltning samt försäljning av egenproducerad el tror vi är ett effektivt sätt att skapa bra kassaflöden och aktieägarvärde, både på kort och lång sikt.