Satsningen på vindkraft i Örebro ger resultat

Foto: sxc

Örebro kommuns förvaltningar och bolag har minskat sin klimatbelastning rejält de senaste åren. Om nuvarande trend fortsätter kommer målet om en halvering till 2020 att överträffas med mycket god marginal.

Uppföljningen av klimatplanen visar att klimatbelastningen från förvaltningar och kommunala bolag minskat med 33 procent perioden 2000 till 2013. Om de senaste årens trend håller i sig kommer delmålet om en halvering till 2020 att uppfyllas med mycket god marginal.

En åtgärd som börjar göra avtryck i siffrorna är den satsning på vindkraft, som kommer att göra kommunen självförsörjande på förnybar el till 2020.

Andra viktiga åtgärder arbetet i de kommunala köken för att minska matens klimatbelastning och den fortsatta satsningen på biogas och mer energieffektiva fordon.

Klimatbelastningen från alla boende och verksamheter inom Örebro kommuns gränser har minskat också minskat under perioden, men inte lika mycket som i den kommunala organisationen. Här är förändringen minus 18 procent per invånare mellan 2000 och 2013.

Minskningen beror främst på minskad användning av el och eldningsolja, men trenden är positiv även för fjärrvärme och transporter.

Även här innebär satsningen på kommunal vindkraft att klimatbelastningen från energisektorn minskar. Den nya biobränsleeldade pannan i Åbyverket har också stor effekt.