Ny rapport om nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen

Foto: Martin von Brömssen

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tagit fram ett nytt kunskapsunderlag om nedmontering av vindkraftverk och återställning av platsen.

I rapporten presenteras en omvärldsanalys som ser till regelverk och hur frågan kring nedmontering och efterbehandling hanteras i andra länder på land och till havs. Rapporten redovisar resultat från 121 tillståndsbeslut och 16 anmälningsärenden för att se till hur krav på återställande finns med i dagens beslut.

– Det är viktigt att se till vindkraftverkens hela livscykel. Därmed är det ett betydelsefullt arbete för Energimyndigheten för att förebygga eventuella framtida problem, säger Matilda Schön vid Energimyndighetens vindenhet.

I rapportern konstateras bland annat att kostnaden för nedmontering mer än fördubblas med fördubblad installerad effekt och att kostnaden för nedmontering inte bör schabloniseras då flera olika faktorer påverkar kostnadsbilden.

I rapporten presenteras också fakta kring vad som händer med vindkraftverk efter att de har monterats ned.

Nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen är viktiga och aktuella frågor som rör samhället i stort. Nedmontering handlar om att återställa platsen men också om resurshushållning och att minska föroreningsrisken.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket arbetar övergripande i detta projekt med att ta fram en vägledning för nedmontering och efterbehandling som ska gälla för tillståndspliktiga och anmälningspliktiga vindkraftverk. Rapporten, som tagits fram av Campus Gotland Uppsala universitet, är beställd för att sammanfatta det senaste kunskapsläget och är tänkt att användas som ett av flera underlag för den kommande vägledningen.

­ – Därför är det viktigt att frågan om nedmontering och efterbehandling tas upp redan i tillståndsprövningar och att det finns en ekonomisk säkerhet som säkerställer att vindkraftverken i framtiden kan monteras ned, säger Ingrid Johansson Horner, vid enheten för vägledning på Naturvårdsverket.

För närvarande finns en del osäkerhet om vilka kostnader som egentligen är förknippade med att återställa platsen efter att vindkraftverken tas ur drift.

−Man behöver jobba fram en bättre metod för att uppskatta kostnader för nedmontering och efterbehandling där man justerar efter de viktigaste nyckelfaktorerna, säger Liselotte Aldén vid Uppsala universitet Campus Gotland.