8 miljarder kronor per år för att byta ut kärnkraften

Foto: Patrick Degerman

8 miljarder kronor eller 6 öre per kilowattimme är kostnaden om vi skulle byta ut kärnkraften i Sverige och ersätta med andra energikällor. Detta visar den studie som presenteras av Ramböll. 

Den svenska kärnkraften kommer enligt kärnkraftsindustrin att avvecklas mellan år 2020 och 2045. Flera bedömare pekar på att delar av avvecklingen, oavsett valresultat, kan ske betydligt tidigare än så. Detta ställer Sverige inför utmaningen att bygga ett nytt elförsörjningssystem. Ramböll har genomfört omfattande simuleringar för att studera hur ett framtida svenskt system för elproduktion kan se ut och vilka utmaningar detta innebär.

– Tekniskt visar det sig fullt möjligt att bygga ett system utan kärnkraft. Med dagens teknik får detta däremot konsekvenser i form av både ökade kostnader och ökade utsläpp. Resultatet indikerar en årlig kostnadsökning, jämfört med om dagens system skulle byggas från grunden, på 8 miljarder kronor per år eller 6 öre per kilowattimme, säger Christian Haeger som har lett arbetet med studien.

Ramböll har simulerat ett elsystem med så låga koldioxidutsläpp som möjligt. Detta visar sig också vara ett elsystem med låga kostnader jämfört med andra tänkbara system. Systemet innehåller enligt Rambölls simuleringar sex kärnkraftsreaktorer med kapacitet motsvarande dagens.

Den stora utmaningen är dock inte att tekniskt utforma ett önskvärt elsystem. Den stora utmaningen är att dagens marknadsmodell inte ger tillräckliga incitament till kraftbolagen för att investera i den produktionskapacitet som krävs när kärnkraften avvecklas. Priserna på marknaden är för låga, investeringskostnaderna för höga och tidsspannet för att bygga ut ny produktionskapacitet är för långt. Det skulle krävas ett pris på cikra 53 öre per kilowattimme för att bygga ett system helt utan kärnkraft och 46 öre per kilowattimme för ett system med sex reaktorer. Nuvarande priser på Nordpool spot ligger på cirka 30-35 öre per kilowattimme. Utan subventioner kommer det helt enkelt inte byggas någon produktionskapacitet de närmaste åren, varken inom vindkraft, kärnkraft eller något annat.

Men för att få en omställning på plats till lägsta möjliga kostnad behöver hela marknads- och subventionssystemet tänkas igenom. Det kan kräva exempelvis en ny prissättning av el, som tar hänsyn till mer än energikomponenten i form av kilowattimme utan i större utsträckning värderar effekt och kvalitet i form av frekvens och leveranssäkerhet, något som vi idag tar för givet.