Bättre beslutsprocess för vindkraftsetableringar

Foto: Patrick Degerman

En vägledning till kommuner, tillståndsmyndigheter och projektörer för beslut om vindkraftetableringar är nu ute på remiss hos kommuner och tillståndsmyndigheter. Målet är att få till stånd en effektivare och mer enhetlig beslutsprocess för vindkraftsetableringar, meddelar Energimyndigheten.

Enligt miljöbalkens regler kan en vindkraftetablering bara få tillstånd om kommunen säger ja till etableringen. Bestämmelsen, som ofta kallas det kommunala vetot, har sedan den infördes 2009 orsakat problem för både vindkraftföretag och prövningsmyndigheter. 

Många kommuner är osäkra på hur bestämmelsen ska tillämpas, och tillämpningen varierar därför mellan olika kommuner. Dessutom kan det ta lång tid innan kommunen fattar sitt beslut, vilket gör att tillståndsprocessen drar ut på tiden.

För att få till stånd en mer enhetlig och effektiv tillämpning av bestämmelsen har Energimyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram en vägledning för hur tillämpningen av bestämmelsen bör gå till. SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Nätverket för vindbruk har också deltagit i arbetet.

Vägledningen har nu skickats ut på remiss till kommuner, länsstyrelser, tillståndsmyndigheter och branschorganisationer. En slutlig vägledning beräknas finnas framtagen vid årets slut.