Regeringen har beslutat om ny elnätsreglering

Foto: E.on

Regeringen har beslutat om en ny förordning om intäktsram för elnätsföretag. Den nya förordningen innebär att det införs en tydligare reglering för att säkerställa att elnätsföretagens avgifter är skäliga. Samtidigt ger regleringen elnätsföretagen bättre förutsättningar att investera och modernisera sina elnät.

Sedan 2012 har Energimarknadsinspektionen till uppgift att på förhand bestämma inom vilka ramar elnätsföretagen kan ta ut avgifter av sina kunder. Syftet med den regleringen är att skydda kunderna mot oskäliga avgifter. På grund av att många av Energimarknadsinspektionens beslut överklagats av elnätsföretagen råder det i dag osäkerhet kring hur intäktsramarna ska beräknas.

Regeringen har därför beslutat om nya bestämmelser som säkerställer att elnätsföretagen inte ska kunna ta ut oskäliga avgifter av sina kunder. De nya bestämmelserna ska säkra en bättre överensstämmelse mellan de avgifter elnätsbolagen kan ta ut och de nätinvesteringar de faktiskt gör. Samtidigt ger de nya reglerna ett tydligt incitament att genomföra investeringar i elnäten.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 november 2014 och skall tillämpas av Energimarknadsinspektionen på elnätsavgifterna som gäller för kommande tillsynsperiod 2016-2019.

– Svenska elkunder ska kunna känna sig trygga i att de betalar skäliga elnätsavgifter. Därför skärper vi nu reglerna för att ännu tydligare skydda elnätskunderna mot orimliga elnätsavgifter, samtidigt som elnätsföretagen får tydligare spelregler och bättre förutsättningar att modernisera och investera i sina elnät, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Alla är dock inte nöjda med beslutet. Den nya regleringen styr inte längre efter kundernas behov utan styr nätägarnas investeringar efter ålder, vilket innebär att vädersäkring och smarta investeringar får stå tillbaka för kortsiktiga politiska poänger, skriver E.on i ett pressmeddelande.

Nu menar E.on att istället för att styra utvecklingen av elnätet mot en snabb energiomställning och högre leveranskvalité har regeringen beslutat om en nätreglering som varken fokuserar på kvalité eller funktion, utan endast fokuserar på elnätets ålder.

– Vi är överens med både regeringen och Energimarknadsinspektionen att dagens reglering ger möjlighet till allt för höga uttag av elnätsavgifter – något som ett fåtal elnätsbolag utnyttjar idag, säger Anders Olsson, vice VD för E.on Sverige. 

– Redan idag ligger E.on under det intäktstak som Energimarknadsinspektionen tilldelat oss. Intäktsnivån är därför inget bekymmer. Däremot är vi mycket oroade över effekterna av att regeringen detaljstyr våra investeringar efter ålder, säger Anders Olsson. 

E.on anser att när man låter åldern styra investeringar istället för kvalitét och leveranssäkerhet så blir resultatet att elnätsbolagen tvingas styra sina investeringar mot anläggningar som många gånger fungerar tillfredsställande.

– E.on tvingas nu rulla tillbaka många planerade investeringar. Det handlar inte sällan om att vädersäkra näten på landsbygden eller ansluta mer förnybar energi från vindkraft, konstaterar Anders Olsson.

– När regering går in och detaljstyr investeringar blir konsekvenserna att investeringarna blir både ineffektiva och kostsamma. Förutom de direkta konsekvenserna för stoppade investeringar så kommer den nya regleringen leda till högre elnätsavgift för kunderna, avslutar Anders Olsson.