Nytt vindkraftscentrum invigs

Foto: sxc

Uppsala universitet och KTH bildar nu ett nytt centrum med inriktning mot vindkraft. Centret invigs torsdagen den 28 augusti.

Standup for Wind kallas centret och tanken är att det ska bidra till en gynnsam och optimerad integration av vindkraften i det svenska elnätet. Anledningen till centrumbildningen är att området är i behov av kompetensförsörjning då stora utmaningar väntar i takt med planerad vindkraftsutbyggnad i Sverige.

Under senare år har forskning vid KTH och Uppsala universitet bedrivits inom områden som vindkartering, strömningsmekanik för vindturbiner i parker och i skog, elsystem, ljud och teknikutveckling av vertikalaxlande turbiner. För att nämna några områden. Nu samlas den kunskapen under ett tak och olika kompetenser knyts samman med stora synergieffekter som resultat.    Forskningen går i och med detta från att förstå delar av integrationskedjan till att förstå en helhet från vindförhållanden, hur individuella turbiner fångar vinden, hur vinden bromsas upp och fördelar sig i hela parker och hur detta i sin tur påverkar exempelvis ljudgenerering, samt hur parker påverkar varandra över stort avstånd.

Det ger i sin tur kunskap om hur detta sammantaget bör påverka planering av hur elnätet byggs och hur det skall regleras.   De befintliga industrikontakter som har etablerats genom flertalet projekt samlas också inom centret och möjliggör en samordning av industrins behov både på kort och lång sikt. Samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt kommer att också vara en viktig del av verksamheten.

Standup for Wind är en del av regeringens strategiska forskningsområde Standup for Energy.