Arise planerar refinansiering av obligationslån

Foto: Arise

Arise AB (publ) emitterade i mars 2012 en treårig icke efterställd och icke säkerställd obligation om 350 miljoner kronor (ISIN: SE0004518769). Enligt villkoren för obligationen, som förfaller till betalning den 23 mars 2015, finns en möjlighet till förtida frivillig inlösen. Bolaget planerar att utnyttja denna rätt i samband med en refinansiering av obligationen genom att emittera en ny obligation på den nordiska obligationsmarknaden och har utsett ABG Sundal Collier och Swedbank för att undersöka möjligheterna till och villkoren för en sådan refinansiering. Innehavare av obligationen ombeds kontakta ABG Sundal Collier eller Swedbank för ytterligare information.

Den planerade nya obligationen kommer att vara "grön" och DNV GL har i samband med detta gett ett utlåtande baserat på Green Bond Principles. Även om likviden inte är direkt hänförlig till specifika projekt bedöms obligationen vara i linje med syftet med Green Bond Principles vilket är att främja investeringar i nya och befintliga projekt med miljömässig nytta. Arise är ett bolag vars syfte är att utveckla och äga vindkraft och är på så sätt dedikerat till att skapa miljömässig nytta genom att producera miljövänlig el.