Rabbalshede Kraft delårsrapport

Foto: Rabbalshede Kraft

Rabbalshede Kraft delårsrapport

Produktionen för andra kvartalet uppgick till 35 631 megawattimmar (37 631 MWh) och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4 453 (1 864) tkr.

Genomsnittligt elpris per försåld megawattimme uppgick till 332 (350) kronor per megawattimme och genomsnittligt pris för elcertifikat och ursprungsgarantier uppgick till 184 (195) kronor per megawattimme. Nettoomsättningen uppgick till 18 360 (20 528) tkr och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8 332 (11 408) tkr. Under de första sex månaderna, januari-juni, 2014 uppgick produktionen från koncernens vindparker till 112 685 (72 464) megawattimmar. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13 848 (5 792) tkr för samma period och genomsnittligt elpris per för såld megawattimme uppgick till 324 (357) kronor per megawattimme.

Rabbalshede Kraft har under året beviljats miljötillstånd för vindpark Lyrestad om upp till 8 vindkraftverk (25 megawatt), vindparken har vunnit laga kraft under januari 2014.

Rabbalshede Krafts styrelse har beslutat att inleda handel i bolagets aktie på Alternativa aktiemarknaden via Alternativa Listan. Väsentliga händelser efter periodens utgång. Samtliga 11 vindkraftverk i vindpark Skaveröd/Gurseröd och samtliga 9 vindkraftverk i vindpark Årjäng NV är monterade, i vindpark Årjäng SV pågår montering. Provdrift kommer att inledas successivt under hösten och därefter övergår vindparkerna till driftfasen. Rabbalshede Kraft har beviljats miljötillstånd för vindpark Årjäng NV II om upp till 8 vindkraftverk (28 megawatt), vindparken har vunnit laga kraft under juli 2014.