Välkommet besked för den förnybara energin

Foto: sxc.hu

Europadomstolen har meddelat dom i målet mellan Ålands Vindkraft AB och Energimyndigheten. Enligt domen är det svenska elcertifikatsystemet förenligt med både förnybartdirektivet och EUF-fördraget.

Domen innebär i korthet följande:

EU-domstolen anser att ett stödsystem till produktionen av grön el som det svenska elcertifikatsystemet, är ett sådant stödsystem som är tillåtet enligt EU:s Förnybartdirektiv.

Domstolen konstaterar vidare att den territoriella begränsningen i den svenska lagstiftningen inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att öka produktionen av grön el, under förutsättning att det finns en marknad för gröna certifikat som ger berörda elleverantörer och elanvändare möjlighet att på skäliga villkor kunna skaffa certifikat. EU:s bestämmelser om förbud mot kvantitativa begränsningar utgör därmed inte något hinder mot den svenska lagstiftningen.

– Energimyndigheten är mycket nöjd med domen, som innebär att domstolen går på vår linje. Nu avvaktar vi dom från Förvaltningsrätten i Linköping som begärt förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan, säger Energimyndighetens chefsjurist Camilla Rosenberg.

It- och energiminister Anna-Karin Hatt välkomnar beskedet och konstaterar att EU-domstolen delar den uppfattning som den svenska regeringen framfört under förhandlingarna i målet:

– Det är mycket positivt att EU-domstolen nu tydlig bekräftat att det är tillåtet för Sverige och andra medlemsländer att ha nationella stödsystem för att driva fram utbyggnaden av förnybar energi. Det här är en seger för oss i Sverige som är ledande i Europa när det gäller omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem. Vårt svenska elcertifikatssystem är viktigt för att vi ska kunna fortsätta bygga ut den förnybara energin och leda utvecklingen framåt, kommenterar it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Sådana nationella stödsystem som driver fram utbyggnad av förnybar energi i de enskilda medlemsstaterna är avgörande verktyg för att de mål som ska bidra till att minska växthusgasutsläppen ska kunna uppnås.

– Domen stödjer regeringens ambition att ge investerarna långsiktiga spelregler. Den här domen stärker ytterligare förtroendet för det svenska elcertifikatsystemet, fortsätter Anna-Karin Hatt.

Bakgrund

Ålands Vindkraft AB (klaganden i målet) har ansökt om att få svenska elcertifikat för el som produceras i en vindkraftsanläggning belägen på Åland. Energimyndigheten avslog ansökan med motiveringen att det bara är el som produceras i Sverige som kan få elcertifikat. Ålands vindkraft har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. Förvaltningsrätten i Linköping har begärt förhandsavgörande av EU-domstolen och ställt frågor om elcertifikatsystemets förenlighet med det s.k. förnybartdirektivet och med den fria rörligheten dvs. artikel 34 i EUF fördraget. EU-domstolen har nu meddelat dom med svar på de frågor som Förvaltningsrätten i Linköping ställt.