Dalakraft satsar på 100 procent förnybar el

Foto: Dalakraft

Energimarknadsinspektionen redovisar siffror som visar att efterfrågan på ursprungsgarantier av förnybar el i Norden och Europa har ökat kraftigt under 2013. Det har lett till att den nordiska elmixen – den el du får ur vägguttaget om du inte har köpt miljöval – består av en rekordhög andel el från fossila källor. För Dalakrafts samlade energimix har det inneburit en ökad andel el från fossila källor.

– Det är inte förenligt med våra mål och därför gör vi en förändring som innebär att alla elavtal som nytecknas eller förnyas från 1 juli kommer att säljas med ursprungsgarantier för 100 procent förnybar el, säger Mats Bengtsson, VD på Dalakraft.

På den Nordiska och Europeiska elmarknaden finns en gemensam marknad för handel med ursprungsgarantier på elproduktion. Det är dessa siffror som Energimarknadsinspektionen sammanställer och redovisar en gång per år. För Dalakrafts del fördelar sig ursprungsmärkningen för den samlade elförsäljningen under 2013 enligt följande: förnybara källor 19,5 procent, kärnkraft 31,5 procent och fossila källor 49 procent. För den nordiska elmixen (som också kallas residualmixen) är siffrorna: 9,5 procent förnybara källor, 35,4 procent kärnkraft och 55,1 procent fossila källor.

– Det är positivt att efterfrågan av förnybar el ökar i Sverige och Europa. Allt fler av våra kunder gör ett aktivt val, men en ännu större efterfrågan i Europa har fått effekten att vår försäljning av förnybar el till synes har minskat, säger Mats Bengtsson.

Dalakraft vill verka för en minskad användning av el från fossila källor och ser därför behovet av att tydliggöra företagets inställning. Från och med den 1 juli i år kommer alla nya elavtal att säljas med ursprungsgarantier för 100 procent förnybar el från källor som vatten-, vind-, sol- och biokraft.

– Ända sedan Dalakrafts elhandel startade har vi haft ett stort miljöengagemang, bland annat genom att köpa en stor del förnybar el från lokala elproducenter och genom att erbjuda andelar i vindkraft till våra kunder. Det är viktigt att vi lever som vi lär, säger Mats Bengtsson.

Hos Dalakraft är det även i fortsättningen möjligt att välja el som är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval eller Dalakrafts miljöval Ren vindel.

Fakta ursprungsgarantier

Eftersom Sverige och den nordiska elmarknaden är kopplade till den Europeiska elmarknaden kan el i Norden genom marknaden för ursprungsgarantier till stor del vara fossil el trots att det i Norden finns väldigt lite elproduktion från fossila källor. Marknaden för ursprungsgarantier och konkurrensen om de mest efterfrågade ursprungsgarantierna främjar utbyggnad av bra och hållbar elproduktion i hela Europa.

Den nordiska elmixen (residualmix) har tidigare till stor del bestått av el från förnybara källor. För 2013 skedde en stor förändring, då såldes och exporterades mycket av ursprungsgarantierna av förnybar el i och utanför Norden. Den resterande elproduktionen som blir kvar i den så kallade nordiska elmixen får då en större andel el från fossila källor.

För att undvika fossil elkraft måste elhandelsbolag i Norden köpa ursprungsgarantier i större utsträckning i framtiden då den Nordiska elmixen med stor sannolikhet kommer att bestå av en ännu större andel fossil el.