Programmet till Vind 2014 är klart

Foto: sxc

Årets tema är Förnybar el – framtidens exportvara? Sverige kommer ha ett överskott av el under de närmaste åren. Samtidigt har Sverige mycket goda förutsättningar att producera vindkraft kostnadseffektivt och vi skulle i ännu högre grad kunna bidra till Europas omställning mot koldioxidfri el.

Bland annat kommer energipolitiken de kommande fyra åren att diskuteras. Mattias Goldmann, vd Fores, kommenterar hur den kommande energipolitiken skulle påverka vindkraftsutbyggnaden. Förlängs elcertifikaten till 2030? Finns det förutsättningar för en blocköverskridande energiöverenskommelse? Och hur påverkas den svenska politiken av EU:s klimat- och energimål?

En annan fråga som kommer att tas upp är svensk elexport till Europa för klimatet och tillväxten. Vad krävs för att göra Sverige till en viktig elexportör?

Ulla Sandborgh, marknadsdirektör på Svenska kraftnät berättar om aktuella planer för nätutbyggnaden och möjligheterna för Sverige att ha en omfattande elexport.

Och Frank Krönert, energikonsult på Sweco, redovisar resultaten från rapporten "Scenarier för förnybart och utlandsförbindelser".

Thomas Becker, vd European Wind Energy Association (EWEA) kommer att prata om vad de nya målen betyder för utbyggnaden av förnybart?

Lönsamheten för nya och gamla investeringar Lars Andersson, chef på vindenheten på Energimyndigheten presenterar en ny rapport om hur vindkraftens produktionskostnader har utvecklats. Thomas Nilsson, senior originator, Axpo Sverige AB berättar om förväntningarna på elpris och elcertifikatpris fram till 2020. En panel diskuterar om elpris och elcertifikatpris kommer att räcka för fortsatta investeringar i vindkraft? När blir elpriset tillräckligt högt och kostnaderna tillräckligt låga för att bygga vindkraft utan elcertifikat? Vad händer när vi närmar oss 2020 - och hur blir det därefter? I panelen ingår, utöver Lars Andersson och Thomas Nilsson, även: Peter Chudi, vice president, Svensk Kraftmäkling, Jonas Melin, head of Markedskraft Sweden, Marius Holm Rennesund, senior konsulent Thema Consulting Groupe och Axel Weyler, portföljförvaltare Telge Kraft.