Billigare producera ny vindkraft

Foto: Magnus Samuelsson

Sverige kan bygga stora mängder vindkraft billigare än vad som tidigare antagits. Enligt en ny studie från Energimyndigheten finns gott om lägen i landet där produktionskostnaden skulle hamna mellan 50 och 60 öre per kilowattimme och även de där kostnaden är lägre än 50 öre per kilowattimme.

– Det finns många vindkraftprojekt i landet som har goda vindlägen. Det är en av förklaringarna bakom utvecklingen. En annan viktig förklaring är att produktionskostnaden för vindkraft har sjunkit kraftigt i hela världen under de senaste 15-20 åren. Det beror på att vindkraftturbinerna blivit effektivare och att konkurrensen på marknaden ökat. Även en ökad erfarenhet av projektutveckling bidrar till den här utvecklingen, säger Maria Stenkvist, projektledare för studien på Energimyndigheten.

Studien redovisar betydligt lägre produktionskostnader för vindkraft än vad som antagits tidigare, då kostnaden antagits ligga mellan 60 och 80 öre per kilowattimme i Sverige.

I vilken utsträckning vindkraften kommer att byggas ut i Sverige beror dock på många faktorer, som exempelvis möjligheterna att ansluta till elnätet, tillgång på kapital, hur miljötillstånden utvecklas och förutsättningarna för övrig elproduktion Den framtagna kostnadskurvan för vindkraft i Sverige ska därför inte förväxlas med en utbyggnadsprognos.

Syftet med studien har varit att ta fram ett bättre underlag om förutsättningar för vindkraft i Sverige. På så sätt skapas bättre förutsättningar för att skatta framtida utbyggnad, men också för att bedöma behovet av anpassningar i infrastrukturen, visa på stödbehov samt kostnader för att uppnå mål för förnybar energi och klimatmål.