Elcertifikatsamarbete bidrog till mer förnybar el

Foto: sxc

Under 2013 fortsatte ökningen av ny förnybar el inom elcertifikatsystemet. 3,0 terawattimmar togs i drift under året och sedan Sverige och Norge fick en gemensam marknad, januari 2012, har det skett en ökning på totalt 6,2 terawattimmar ny förnybar el.

Av utbyggnaden på 3,0 terawattimmar togs anläggningar i drift för en produktion motsvarande 2,5 terawattimmar i Sverige och 0,5 i Norge under 2013. Det framgår av den årsrapport för 2013 som Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat , NVE, har tagit fram tillsammans.

– Ökningen av förnybar el under 2013 motsvarar 150 000 eluppvärmda villor, säger Johan Lundberg vid Energimyndigheten.

Priset som svenska elkonsumenter betalar för utbyggnaden av förnybar el uppgick år 2013 till 2,7 öre per kilowattimme. För en villakund med en årsförbrukning av el på 20 000 kilowattimmar motsvarar detta en genomsnittlig kostnad om 540 kronor under 2013.

– Priset som svenska elkonsumenter betalar för utbyggnaden av förnybar el är lägre än på flera år och kostnaden för utbyggnaden av förnybar el är en av de lägsta i Europa, säger Gustav Ebenå, enhetschef på Energimyndigheten.

Inom uppdraget Kontrollstation 2015 har Energimyndigheten och NVE, på uppdrag av Näringsdepartementet och norska Olje- og energidepartementet, utrett behov av ändringar i regelverket och justeringar av kvotkurvan för att uppnå målet. Energimyndigheten och NVE föreslår förändringar i kvotkurvorna som sammantaget innebär en uppskattad höjning på 61 terawattimmar. En sammanfattning av rekommendationerna finns i publikationen.

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam marknad för elcertifikat. Det innebär att handel med elcertifikat kan ske över landsgränserna. Marknaden bygger på den svenska elcertifikatsmarknaden som har funnits sedan 2003. Målet är att öka den förnybara elproduktionen med totalt 26,4 terawattimmar i de båda länderna från år 2012 till år 2020. Den gemensamma elcertifikatsmarknaden är ett exempel på samarbetsmekanismer enligt EU:s förnybartdirektiv.

Den gemensamma elcertifikatsmarknaden sträcker sig till och med utgången av 2035.