Reformer för bättre fungerande energimarknader

Foto: sxc.hu

Långtidsutredningen presenterar nu en ny forskningsrapport, "De svenska energimarknaderna - en samhällsekonomisk analys", som skrivits av professor Lars Bergman vid Handelshögskolan i Stockholm.

Rapportens huvudsakliga slutsats är att de svenska energimarknaderna överlag fungerar väl. För framtiden finns dock några centrala utmaningar.

 

I rapporten föreslås ett antal konkreta åtgärder för att förbättra energimarknadernas framtida funktion:

  • Öka avkastningen på investeringar i transmissionsnät och överföringsförbindelser så att konkurrensen på elmarknaden säkras.
  • Reglera fjärrvärmemarknaden med elnätsregleringen som förebild.
  • Ändra subventionerna till förnybar el så att de inte betalas ut när spotmarknadspriserna är mycket låga eller negativa.
  • Subventionerna till investeringar i vindkraft och annan förnybar el måste på sikt avskaffas. Investeringarna i framtidens kraftindustri måste i stället styras av de olika kraftslagens kostnader, inklusive de faktiska miljökostnaderna.