Uppföljning av de energipolitiska målen

Foto: sxc

Nu släpper Energimyndigheten "Energiindikatorer 2014", en årlig publikation som följer upp de energipolitiska målen i Sverige. Årets tema är trygg energiförsörjning.

Rapporten konstaterar att målet om förnybar energi om 50 procent överträffades med 1 procent under 2012. Samma år träffades 10-procentmålet för transportsektorn, vilket under 2013 uppgick till 15,6 procent. De totala utsläppen av växthusgaser är nu 20 procent lägre än 1990. Delmålet om minst 4 procent lägre växthusgasutsläpp 2008-2012 än 1990-års nivå bedöms därför uppnås med god marginal.

Årets tema, trygg energiförsörjning, syftar till att ge en bild av hur försörjningstryggheten ser ut i Sverige. På en övergripande nivå anlyseras olika aspekter av samhällets behov av en trygg energiförsörjning och vilka möjligheter och utmaningar som finns kopplat till detta.

̶  Behovet av energi i samhället förändras kontinuerligt, vilket kräver ständiga analyser och anpassningar av både energisystemen och samhället för att säkerställa en tillräcklig nivå av försörjningstrygghet, säger Linda Eriksson, vid Energimyndigheten.

I övrigt ges en bild av det svenska energisystemet och dess utveckling genom ett antal bakgrunds- och tjugo grundindikatorer. Dessa återspeglar bland annat energianvändning i olika sektorer, andel förnybar energi, prisutvecklingen på olika energimarknader, samt trender i utsläpp till luft.

De energipolitiska målen till år 2020 är:

50 procent förnybar energi

10 procent förnybar energi i transportsektorn

20 procent effektivare energianvändning

40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser för den icke handlande sektorn, varav 2/3 inom Sverige