Sveriges sjätte nationalrapport om klimatförändringar utgiven

Foto: sxc

Sveriges sjätte nationalrapport är utformad i enlighet med de riktlinjer som antagits av parterna till FN:s klimatkonvention. I rapporten redovisas basfakta om det svenska samhället och en genomgång görs av de olika samhällssektorerna enligt den indelning som man enats om inom FN:s klimatkonvention. Utsläpp och upptag av olika växthusgaser redovisas för varje sektor och sammantaget för varje år sedan 1990 liksom olika styrmedels inverkan på utsläppen. De utvärderingar som redovisas i rapporten visar att Sverige lyckats bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och växthusgasutsläpp. De införda styrmedlen har haft en betydande effekt och utsläppen har minskat med ungefär 16 procent mellan 1990 och 2011. Preliminära utsläppssiffror för 2012 visar att utsläppen har minskat med 20 procent sedan 1990. Samtidigt kan Sverige uppvisa en god ekonomisk tillväxt med en BNP ökning på nästan 60 procent sedan 1990.

Sedan 1990 har Sveriges andel förnybar energi ökat från 15 till 48 procent år 2010. De förnybara energislag som bidrar är vattenkraft, vindkraft, pappers- och massaindustrins användning av biprodukter samt biobränslen för fjärrvärmeproduktionen.

För att nå de energipolitiska målen har handlingsplaner tagits fram för ökad energieffektivisering och för främjandet av förnybar energi