Fåglar förebild för nytt vindkraftverk

Foto: Festo

Ett nytt litet vindkraftverk har utvecklats efter principen bakom fåglarnas vingrörelse och utformning.

Istället för rotorblad använder det lilla vindkraftverket två par motsatta vingar, principen om fågelns naturliga vingslag, för att generera ström.

Festo har utvecklats ett stationärt system, kallat DualWingGenerator, som omvandlar den kinetiska energin till ström. Vingarnas linjära lyftrörelse omvandlas här till en rotationsrörelse och en integrerad elmotor förvandlar sedan den energi som produceras till elektricitet.

Vindkraftverket har två vingpar som är placerade på varsin roterande axel. När det blåser rör sig det översta vingparet uppåt och de nedre nedåt.

Vingarna vinklar sig även i färdriktningen, vilket innebär att de alltid åker in i vinden vid den optimala vinkeln och får därmed ett optimalt energiutbyte.Systemet reagerar även på vindhastigheten med en intelligent regleringsteknik som är självoptimerande.

Festo har redan uppvisat en teknisk presentation av tekniken i och med deras prototyp SmartBird. Vid utvecklingen av denna konstgjorda fiskmås, studerade ingenjörerna hur fåglarna aktivt roterar sina vingar och på så sätt får den mest energieffektiva användning av vindförhållandena.