Rabbalshede Kraft har haft årsstämma

Foto: Rabbalshede Kraft

Rabbalshede Kraft höll den 25 april 2014 årsstämma i Göteborg under ordförandeskap av Karl-Erling Trogen. VD Thomas Linnard höll ett anförande till aktieägarna, där han beskrev bolagets arbete under verksamhetsåret 2013, vidare kommenterades el- och elcertifikatsmarknaden samt första kvartalet 2014, information som publicerades i årets första delårsrapport inför årsstämman.

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade att disponera till förfogande stående vinstmedel och fria fonder enligt styrelsens förslag: 5 696 tkr balanseras i ny räkning och 365 410 tkr i överkursfond. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sex stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade omval av Karl-Erling Trogen, Karin Kronstam, Anders Strålman, Reine Rosén samt nyval av Jean-Baptiste Oldenhove samt Jérôme David. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Karl-Erling Trogen. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för tiden 2014-01-01 till 2014-12-31 föreslås utgå med 875 000 kr, varav till styrelsens ordförande 250 000 kr och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 125 000 kr. Arvode till styrelsens revisionsutskott föreslås under samma tid utgå med 80 000 kr, varav till utskottets ordförande 40 000 kr och envar av övriga ledamöter i utskottet 20 000 kr. Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att inget arvode skall utgå. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om instruktion avseende valberedning.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck som ansvarig, valdes för en mandatperiod intill utgången av årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.