Arise emitterar framgångsrikt

Foto: Arise

Arise har emitterat ett femårigt säkerställt grönt obligationslån om 1,1 miljarder kronor. Obligationslånet löper med en ränta motsvarande 3 månaders STIBOR + 3 procent årligen och förfaller i april 2019. Arise kommer att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm. I samband med transaktionen minskas bolagets lån med cirka 90 miljoner kronor samtidigt som negativa räntesäkringar om ytterligare cirka 70 miljoner kronor löses. Tillsammans med en något förbättrad amorteringsprofil på obligationen innebär det att bolagets kassaflöde förbättras med i snitt drygt 30 miljoner kronor per år kommande femårsperiod.

Detta är första gången som en senior säkerställd obligation emitteras i Sverige i vindkraftsektorn. Säkerheten för obligationen består av ett antal vindkraftparker i södra Sverige, alla med god produktion och driftstatistik. Obligationen ersätter nuvarande banklån till samma vindkraftparker och innebär att bolaget diversifierar sin finansiering på fördelaktiga villkor i kreditmarknaden. – Intresset för Arise och obligationen har varit stort. Att obligationen också har en miljömässig kvalitetsstämpel har varit betydelsefullt för många investerare, kommenterar Arises finanschef Linus Hägg. Angående grön obligation och DNV GLs utlåtande Arise AB har emitterat en säkerställd "grön" obligation för att refinansiera 10 av sina vindparkstillgångar. DNV GL har givit ett utlåtande om att obligationslånet uppfyller de gröna obligationsprinciperna (eng. the Green Bond Principles). De gröna obligationsprinciperna fastställdes i januari 2014 av ett antal internationella banker bland annat i syfte att standardisera den gröna obligationsmarknaden. Genom detta utlåtande är den gröna integriteten av obligationen verifierad. DNB Markets har agerat finansiella rådgivare till Arise och arrangör för emissionen medan Setterwalls har agerat legal rådgivare till Arise och Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare till arrangören.