Ny kraftledning för anslutning av vindkraft

Foto: sxc

Empower och Fingrid har tecknat ett avtal om uppförande av en 400 kilovolt kraftledning. Det sammanlagda värdet för kraftledningskontraktet utan tilläggstjänster uppgår till cirka 20 miljoner euro.

Kraftledningsprojektet är ett led i Fingrids pågående och omfattande investeringsprogram för Österbottens kraftöverföringsnät. Under projektet kommer det föråldrade 200 kV-nätet, som huvudsakligen uppfördes under 1970-talet och som saknar tillräcklig överföringskapacitet, helt att ersättas av ett nytt nät. Under 2017 kommer följande arbeten att stå färdiga i Österbotten: ett 400 kilovolt ringnät från Björneborg till Uleåborg, fem nya transformatorstationer och 350 kilometer 400 kilovolt kraftledningar.

Empower kommer att ansvara för nätets första sträcka mellan Hirvisuo (Karleby) och Kalajoki. Kabelns sammanlagda längd uppgår till 79,5 kilometer, varav 39,5 kilometer är en gemensam 400/110 kV-struktur. Projektet inbegriper också omfattande åtgärder i fråga om 200 kV-kraftnätet.

– Projektet kommer att upprätta förhandsvillkoren för anslutningen av ny vindkraft och kärnkraft till nätet och kommer att skapa en mycket långsiktig nätlösning, menar Fingrids vice vd Kari Kuusela.

Projektet avser uppförande av den nya kraftledningen och nedmontering av den gamla. Anläggningsarbetet kommer att inledas omedelbart och kabeln ska stå klar senast den 20 oktober 2016.

– Detta 20 miljonersprojekt är mycket viktigt för Empowers finska och estniska verksamheter. Det kommer att påverka sysselsättningen positivt och stärka Empowers marknadsposition ytterligare i Finland. Tecknandet av detta kontrakt visar att det är mycket nyttigt att använda sig av gränsöverskridande kompetens, säger Timo Kiiveri, vd för Empowers Power Network Division.