HaV yttrar sig i miljöprövningsmål

Foto: sxc.hu

Havs- och vattenmyndigheten har de senaste veckorna yttrat sig i tre miljöprövningsmål som rör havsbaserad vindkraft. HaV har en mer restriktiv hållning i två fall och är mer positiv i ett fall. 

– Vi kan inte säga något generellt ja eller nej till havsbaserad vindkraft, man måste titta på varje enskilt ärende. Dels kan det röra sig om väldigt olika förutsättningar i havsmiljön, säger Malin Aarsrud, utredare på HaV.

HaV har nu lämnat ett yttrande till miljödepartementet angående ansökan om förlängning av ett redan befintligt tillstånd till uppförande och drift av vindkraftpark vid Stora Middelgrund i höjd med Halmstad. Området ligger i svensk ekonomisk zon i havet och där är regeringen den instans som ger tillstånd.

Bolaget Universal Wind Offshore AB fick 2008 tillstånd att bygga 108 vindkraftverk här. Enligt tillståndet ska bolaget ha satt i gång de anläggnings- och byggnadsåtgärder som krävs för verksamheten senast den 1 september i år. Bolaget ansöker nu om att få flytta fram det datumet till 1 september 2020. HaV är en av de myndigheter som blivit tillfrågade av regeringen att yttra sig i ärendet.

– Det finns en rad nya förutsättningar för området som gör att vi menar att det är lämpligt med en helt ny tillståndsprövning. Stora Middelgrund och Röde bank blev efter beslutet om tillstånd utsett till Natura 2000-område, säger Malin Aarsrud, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn.

HaV anser bland annat att undersökningar för att kartlägga dessa livsmiljöer i området måste utföras innan frågan om en eventuell förlängning av tillståndet kan avgöras.

HaV har yttrat sig till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt om en ansökan från Kattegatt Offshore AB om tillstånd att bygga en vindkraftpark i havet utanför Falkenberg. Denna gång rör det sig om ett 50-tal verk. I sin ansökan åtar sig bolaget att genomföra flera åtgärder för att minimera risken för påverkan under byggtiden. HaV tycker dock inte att detta är tillräckligt och avstyrker därför i första hand att tillstånd ska ges till verksamheten.

– Vi menar att själva anläggandet av vindkraftparken riskerar att påverka det känsliga torskbeståndet i Kattegatt och även tumlarbeståndet. Området är ett viktigt lekområde för torsk. De försiktighetsåtgärder som bolaget tänker göra är inte tillräckliga som skydd för båda dessa bestånd, säger Malin Aarsrud.

I mitten av mars yttrade HaV sig även i frågan om Vindplats Göteborg som rör en ansökan från Göteborg Energi AB om att få uppföra en vindkraftpark i Hake fjord i Göteborg och Öckerö kommun. Totalt rör det sig om högst 15 vindkraftverk mellan farlederna Böttöleden och Torshamnsleden i hamninloppet till Göteborg.

Här säger HaV ja till tillstånd under förutsättning att flera kompletterande villkor ställs upp för både anläggningsarbeten och driften. I HaV:s yttrande står att bolaget måste kunna garantera att vindkraftparken inte orsakar ”betydande negativ miljöpåverkan”.

– Viktigast är att arbetet med vindkraftparken inte leder till spridning av de föroreningar som finns i sedimenten på botten, bland annat menar vi att muddermassor från bygget ska tas omhand på land och inte dumpas i havet, säger Malin Hemmingsson, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn.