Mer förnybart får plats i näten i södra Sverige

Foto: Patrick Finnegan

En kartläggning från Power Circle, som tagits fram med stöd av Energimyndigheten genom Nätverket för vindbruk, visar på att det finns goda möjligheter att ansluta mer förnybar elproduktion till elnäten i södra Sverige.

Det kan totalt vara möjligt att ansluta omkring 900 megawatt förnybar elproduktion till de lokala elnäten i södra Sverige utan dyra förstärkningar, enligt undersökningen. 

Det är vindkraften som idag står för det största tillskottet av förnybar elproduktion, och den kraftigaste utbyggnaden sker i norra Sverige. Den högsta elkonsumtionen finns däremot i södra delen av landet. Samtidigt håller det på att bli trångt i stamnätets nord-sydliga riktning. En central fråga för den nu aktuella studien var därför att ta reda på om de lokala elnäten i södra Sverige har kapacitet att ansluta ny elproduktion. På så sätt skulle behoven av ny överföringskapacitet kunna minskas.

Totalt har 89 elnätsföretag svarat på frågor om sina distributionsnät, bland annat fick de ange hur mycket ledig kapacitet de har att ansluta ny förnybar elproduktion i sina nät med enbart måttliga förstärkningar. I genomsnitt har varje bolag 4,9 megawatt ledig kapacitet. Omräknat på alla elnätsföretagen i södra Sverige kan detta innebära en kapacitet på cirka 900 megawatt. I slutet av 2012 fanns totalt 3 607 megawatt installerad effekt från vindkraft i landet.

I undersökningen ingår enbart mindre anläggningar på mellan 0,1 och 20 megawatt, eftersom det framför allt är dessa som är möjliga att placera i lokala distributionsnät.

En slutsats som kan dras utifrån detta är att det finns goda möjligheter att till relativt låga kostnader ansluta ny elproduktion. Tillsammans med införandet av elområden i Sverige, med högre priser i de södra delarna, skulle det ytterligare kunna bidra till att öka de ekonomiska incitamenten för att bygga ut den förnybara elproduktionen i södra Sverige.

En annan viktig slutsats från undersökningen är att kunskapen om smart teknik för att ytterligare höja anslutningskapaciteten är låg bland de undersökta elnätsföretagen. Två av tre företag har över huvud taget inte övervägt att använda smarta tekniker i sina nät. En tredjedel av de undersökta företagen uppgav också att de inte känner till de olika smarta teknikerna som nämns i enkäten.

Användningen av smarta tekniker kan förbättra möjligheterna för mer produktion i näten, både genom att förbättra elkvaliteten och genom att öka kapaciteten. Men en slutsats som går att dra utifrån undersökningen är att det saknas både incitament och information för att i dagsläget utveckla elnäten för smarta tekniker och förnybar energi.