Behov av information om smarta elnät

Foto: Power Circle

Power Circle har nu färdigställt en utredning om potentialen för att ansluta mer förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige. Utredningen har delfinansierats av Energimyndigheten. Resultaten visar att det finns en problematik kring effektivt användande av lokalnäten. För att elnäten ska kunna användas effektivt vid en kommande utbyggnad av förnybar elproduktion behöver information om smart elnätsteknik och dess nytta spridas.

Projektet har pågått sedan i augusti och har inkluderat 92 nätägare i södra Sverige. Projektet har undersökt nätägarnas syn på potentialen för att ansluta mer förnybar elproduktion till lokalnäten samt hur smarta tekniker kan bidra till att öka potentialen. Undersökningen visar att det finns 875 megawatt ledig kapacitet med ”måttliga förstärkningar” i lokalnäten i södra Sverige, där anslutningar av till exempel vindkraft skulle kunna göras utan höga kostnader för elnätsförstärkningar. Stadsnäten är i regel överdimensionerade och det skulle därför vara möjligt att ansluta stor mängd elproduktion där, företrädesvis från solkraft.

Vidare har en stor del av lokalnätsägarna låg kännedom om smart teknik och därför övervägs inte smarta elnätstekniker som alternativ vid nya anslutningar, trots att det i flera fall kan leda till en mindre kostnad för elnät vid anslutning av ny elproduktion än traditionell förstärkning.

-  Det finns några bra svenska exempel där smart teknik används som är värda att lyfta fram, t.ex. i Falbygden där energilager har testats och i Kårehamn där temperaturen i elnäten mäts och direktkommuniceras med den havsbaserade vindkraftsparken som stängs av om elnäten blir för varma, säger Malin Hansson, projektledare på Power Circle.

Samtidigt finns det få ekonomiska incitament för nätföretagen att använda smart teknik. Energimarknadsinspektionens kommande incitamentsmodell för kommande intäktsram bedöms vara mycket viktig och ett ”felaktigt” regelverk kan motverka smarta lösningar. En fråga som kvarstår är hur incitamenten bör vara utformade för att passa en så stor variation i kompetensnivå hos nätägarna.

-  Flera nätägare är nyfikna på smart teknik för elnäten, smart grids, och inser att IT och kommunikation kommer att bli en stor del av elnätsverksamheten i framtiden, så potentialen för kunskapsspridning är stor, säger Malin Hansson.