Lillgrund har liten påverkan på fiskbeståndet

Foto: Vattenfall

Vindkraftparken Lillgrund har bara en begränsad effekt på fisk och fiske. Det visar slutrapporten för de tre första driftåren, skriver Skånskan.se.

I den slutrapport som Havs- och vattenmyndigheten lämnat står det att inga avgörande förändringar i artantal och artsammansättning har skett för den bottenlevande fisk som finns inom vindkraftparken Lillgrund. Arterna rötsimpa, stensnultra, torsk och ål har till och med ökat i antal på grund av att betongfundamenten ger nya möjligheter till skydd och födotillgång.

Men undersökningarna visar även att det finns vissa negativa förändringar hos fiskpopulationerna. Till exempel att högre ljudnivåer kan skrämma bort fisk och för arter som inte är bottenbundna har till exempel vandringen påverkats i södra Öresund.

Men även andra faktorer än vindkraftparken kan ha spelat in, påpekar man i rapporten, det är svårt att visa orsakssambanden.