Lättare att bygga ut vindkraft i bra vindlägen

Foto: Anna-Karin Drugge

Det är viktigt att vindkraft kan byggas där förutsättningarna för det är som bäst och i goda vindlägen. Därför lägger regeringen nu förslag till riksdagen för att göra vindkraftsutbyggnaden ännu mer effektiv vilket också kommer kunna leda till ännu lägre kostnader för elkonsumenterna.

Idag kan den som vill bygga en vindkraftspark, eller någon annan form av storskalig förnybar elproduktion, behöva stå för hela kostnaden för att förstärka elnätet, om det krävs att en sådan förstärkning görs för att den nya anläggningen ska kunna ansluta till och mata ut el på elnätet. De elproducenter som i ett senare skede etablerar sig på samma ställe och ansluter sin elproduktion till samma elnät behöver däremot inte betala för den förstärkning av elnätet som redan gjorts. Det leder ofta till att ingen vindkraftsaktör vill vara den som ansluter sig först till elnätet, vilket skapar en så kallad tröskeleffekt, som hämmar utbyggnaden av den förnybara elproduktionen.

– Under 2013 ökade vindkraftsproduktionen i Sverige med hela 37 procent, till sammanlagt 9,7 terawattimmar. Därmed har elproduktionen från vindkraften ökat med tio gånger sedan Alliansregeringen tillträdde 2006. Med dagens bygger vi bort de tröskeleffekter som finns, vilket kommer främja utbyggnaden av ny förnybar elproduktion ännu mer. Tack vare att det framöver blir billigare för t.ex. vindkraftsbyggare att vara först på den förnybara bollen kommer vi i Sverige kunna öka tempot i utbyggnaden av den förnybara elproduktionen ännu mer, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Förslaget i propositionen Tröskeleffekter och förnybar energi (prop. 2013/14:156) som regeringen i dag beslutat att överlämna till riksdagen innebär att Affärsverket Svenska kraftnät kommer att stå för den inledande kostnaden, och därefter kommer företagen betala för sin andel i den takt som de ansluter sig till elnätet. En rättvis fördelning av kostnaderna där elnätet behöver förstärkas kommer leda till en mer rationell och effektiv utbyggnad av förnybar el och på sikt lägre kostnader för elkonsumenterna.

Ambitionen är att denna övergångslösning, som föreslås träda ikraft i augusti i år och där Svenska kraftnäts risk begränsas till en ram om 700 miljoner kronor, längre fram ska kunna ersättas med en marknadslösning där staten inte behöver ta någon ekonomisk risk för denna typ av förstärkningar av elnätet.

Därför får Energimarknadsinspektionen nu i uppdrag att utreda hur en sådan långsiktig marknadslösning kan se ut, med ambitionen att en sådan ska kunna finnas på plats från 2016.