Förnybar energi står vid ett vägskäl

Foto: Timothy Tolle

Sektorn för förnybara energikällor i Europa går en oviss framtid till mötes, bland annat märks en svalare investeringsvilja. ”Inför minskande subventioner, avskaffandet av långsiktiga mål och en icke-ändamålsenlig infrastruktur står sektorn för förnybara energikällor vid ett vägskäl”. Det skriver sajten European Voice, specialiserad på EU-politik.

Häromveckan meddelade EU-kommissionen att den inte kommer att förnya kravet på bindande nationella målsättningar för förnybar energi efter 2020. Det var, enligt European Voice, det senaste bakslaget i en lång rad av dåliga nyheter för en sektor som redan har svårigheter att locka investerare och få till stånd nödvändig infrastruktur.

Förra året flaggade EU-kommissionen för att dra ned på stödet till förnybara energikällor, bland annat genom att slopa de så kallade feed-in-tarifferna. Kommissionen har också beslutat att sluta lägga tonvikt vid energiproduktion i sina forskningsprogram, vilket också kan tolkas som att kommissionens intresse för frågan har avtagit.  Men förklaringen kan helt enkelt vara att flera förnybara energikällor nu står på egna ben. Enligt United States Energy Information Administration är åtskilliga tekniker för förnybara energikällor redan kostnadsmässigt konkurrenskraftiga med traditionella energikällor som kolkraft.  Därför har till exempel Storbritannien sagt att bindande målsättningar och subventioner inte längre är aktuellt, åtminstone inte efter 2020. Andra länder som Tyskland anser att förnybara energikällor kommer att behöva statligt stöd under ytterligare många år om de ska kunna konkurrera med fossila bränslen.

Samtidigt som det är uppenbart att förnybar energi står inför stora utmaningar har sektorn ofta visat motståndskraft inför hinder, skriver European Voice och hänvisar till att tidigare prognoser för utbyggnadstakten av förnybar energi gång på gång överträffats. Under de två senaste årtiondena har förnybar energi gått från att vara en alternativ energikälla till en viktig energikälla, som 2009 stod för 10 procent Europas totala energikonsumtion.