Nybro kommun ångrar ja till vindpark

Foto: Marcus Samuelsson

Nybro sa för fyra år sedan ja till det planerade ­vindkraftsprojektet i Gårdsryd. Nu har kommunen ändrat sig och försöker stoppa satsningen, skriver Östran.

Nybro kommun sa ja till Svenska Vindbolagets ansökan om en vindkraftspark med maximalt 13 verk i Gårdsryd eftersom området pekats ut som riksintresse för vindkraft.

I direkt anslutning till den tänkta vindkrafts­parken ligger Svartbäcksmåla naturreservat, vilket har skapat speciella omständigheter för vindkraftssatsningen.

– Man kan säga att sedan 2009 så har förutsättningarna förändrats ganska rejält, det har kommit fram mer beslutsunderlag. En sådan förutsättning är att kommunen i sin fördjupade översiktsplan pekat ut Svartbäcksmåla som tyst område, en annan är att det finns planer på att skapa en av södra Sveriges bästa skidanläggningar i Svartbäcksmåla – och en tredje omständighet är att en del av verken skulle hamna inom ett ­utökat vattenskyddsområde, säger Frida Johansson, miljöhandläggare på Nybro kommun, till Östran.

I december förra året beslutades det i teknik- och samhällsbyggnadsnämnden att kommunen återtar sin tidigare tillstyrkan till vindkrafts­projektet. Huruvida domstolen tar hänsyn till att kommunen ändrat ställning är ännu inte klart.

Ärendet har omgärdats av flera turer och i december var det uppe för prövning i mark- och miljödomstolen som då avvisade vindbolagets yrkande. Nu har beslutet överklagats till mark- och miljööverdomstolen som ännu inte meddelat prövningstillstånd.

– Både kommunen och länsstyrelsen har beviljat tillstånd för parken, men tillståndet har ännu inte trätt i kraft. Vi vet ännu inte om domstolen tar upp ärendet till prövning, säger Frida Johansson.