WPD vill bygga vindkraft i Luleå skärgård

Illustration: WPD

Den tyska vindkraftskoncernen WPD undersöker möjligheterna att bygga en vindkraftspark på Bergön 20 kilometer sydväst om Kalix och 35 kilometer nordost om Luleå. Under mars månad kommer miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan att lämnas in till länsstyrelsen i Norrbottens län. Etableringen är beräknad att tas i drift 2017.

Vindkraftsparken omfattar som mest 31 verk med navet 143 meter över markytan och med en totalhöjd om 200 meter.

Norrbottens skärgård är mycket flack, med undantag för just Bergön, som är skärgådens högsta ö. Om man ställer vindkraftverkens höjd i relation till öns höjd, så innebär det att vindkraftverkens högsta punkt kommer upp cirka 280 meter över havet. Jämför Eiffeltornet 324 meter, Turning Torso 190 meter samt Långe Jan, Sveriges högsta fyr 41 meter.

Kustområdet och öarna i Bottenvikens skärgård från Bondöfjärden till riksgränsen mot Finland, omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 4 kap 2 § och 3 kap 6 § miljöbalken. I detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Enligt matematiska beräkningar kommer byggnaderna kunna ses inom en radie om cirka 7-8 landmil. Det finns ett flertal entreprenörer inom besöksnäringen som direkt berörs av exploateringen. Eftersom dessa rekordhöga vindkraftverk högst påtagligt kommer att påverka landskapsbilden avser Swedish Lapland Tourism att samråda med aktörer inom besöksnäringen som kommer beröras av etableringen. Avsikten med samrådet är att undersöka hur etableringen påverkar företagens nuvarande och framtida verksamhet samt hur deras kunder kommer att uppleva vindkraftverksparken.

Ett första samrådsmöte med besöksnäringen kommer att genomföras 2014-03-05.