Kontrollstation 2015 – förslag till justeringar i elcertifikatsystemet

Foto: sxc

Sedan 2012 har den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden levererat 6,2 terawattimmar ny förnybar elproduktion och målet är att det ska levereras 26,4 terawattimmar till år 2020. Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2015 visar att ändringar behöver göras i nuvarande regelverk för att det gemensamma målet ska kunna nås.

I rapporten läggs också förslag till åtgärder för att förbättra marknadens funktion.

Målet i den gemensamma elcertifikatsmarknaden med Norge, som startade 1 januari 2012, är att tillsammans med Norge nå 26,4 terawattimmar ny förnybar elproduktion till år 2020. Onsdag 12 februari lämnar Energimyndigheten över utredningen Kontrollstation 2015 till it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Det förslag till förändrade kvoter som myndigheten lägger fram beror på en snabbare utbyggnadstakt än väntat, samt att den kvotpliktiga elanvändningen har varit och bedöms bli mindre än vad som tidigare förväntats. Förslaget innebär bland annat att kvoterna höjs med cirka 8 terawattimmar per år mellan 2016-2019.

– Marknaden fungerar och det finns tillräckligt med potentiella projekt för att nå målet, men en förutsättning är att vi justerar kvoterna så att de projekt som behövs för att uppnå det gemensamma målet kan realiseras, säger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten.

Andra förslag i utredningen är till exempel förbättrad information till marknadens aktörer.

Om kontrollstation 2015 Kontrollstation 2015 är en utredning som Energimyndigheten har gjort på uppdrag av regeringen. Syftet har bland annat varit att utreda behov av och ta fram underlag för eventuella justeringar i elcertifikatsystemets regelverk för att Sverige ska uppfylla åtagandet enligt avtalet med Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad. Norges Vassdrags och Energidirekorat (NVE) har utfört en motsvarande utredning som Energimyndigheten.

18 terawattimmar ny förnybar el i Sverige sedan 2003 Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för producenter av förnybar el som har funnits i Sverige sedan år 2003. Sedan införandet har elcertifikatsystemet levererat 18 terawattimmar förnybar el i Sverige. Av dessa står vindkraften för 53 procent och biokraften för 39 procent.

I Sverige ska elcertifikatsystemet bidra till 25 terawattimmar förnybar el från år 2002 fram till år 2020. Tillsammans med Norge ska ytterligare 13,2 terawattimmar förnybar el produceras mellan åren 2012 och 2020.

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad:

Sverige och Norge har sedan 1 januari 2012 en gemensam marknad för handel med elcertifikat för att främja ny förnybar elproduktion. 

Samarbetet mellan länderna regleras genom ett avtal som godkänts av båda ländernas nationella parlament.

Enligt avtalet ska länderna gemensamt öka den förnybara elproduktionen med 26,4 terawattimmar från 2012 till 2020. Båda länderna har lika hög ambitionsnivå under perioden.

Elcertifikatsystemet har visat sig leverera el till rimliga priser för elkonsumenterna. I ett europeiskt perspektiv är kostnaderna för elkonsumenterna låg.