"Svenska elnätets kapacitet måste höjas avsevärt"

Kraven på leveranssäkerhet ökar i framtiden, vilket då gäller alla typer av elnät. Sveriges högteknologiska samhälle är redan idag beroende av el för att fungera, och kostnaden för bortfall av el kommer att fortsätta öka i ett samhälle där automatisering och digitalisering är viktiga utvecklings- och tillväxtområden. Foto : Creative Commons, kredit: Geralt

Svenska elnät utgör ett växande hinder för nya företagsetableringar i Sverige. Det svenska elnätet har nått taket vad gäller ny kapacitet redan 2030, enligt en ny rapport från konsultföretaget Pöyry. 

Pöyry har närmare synat kapacitetsutnyttjandet på uppdrag av Energiföretagen, och slår fast i rapporten med titeln ”Trångt i elnäten – ett hinder för omställning och tillväxt?” att investeringsbehovet kommer att växa under åren framöver. Nya ledningar behöver byggas och gamla uppdateras. Det skriver Second Opinion.den 17 augusti.

”Många kommuner och regioner har närmat sig fullt kapacitetsutnyttjande i elnäten utan tillräcklig utveckling av ny nätutbyggnad för att kunna bibehålla en kapacitetsmarginal”, säger Mats Wang-Hansen, projektledare vid Pöyry och som har skrivit rapporten.

Enligt Mats Wang-Hansen har det svenska elnätet slagit huvudet i taket vad gäller ny kapacitet redan om tolv år, ungefär den tiden det tar att bygga en kraftledning enligt dagens rutiner.

Det innebär att från 2030 kommer näringslivet och samhället varje år att gå miste om 150 miljarder kronor om inget görs. Second Opinion gör jämförelse med försvarsbudgeten, som ligger på 48 miljarder.

Några av rapportens slutsatser är att dagens svenska elnätsutmaning är kopplad varken till teknik eller kraftbolagens vilja, utan till utdragna tillståndsprocesser, ineffektiva beslutsrutiner som dessutom kännetecknas av brist på politiska helhetsgrepp.

”Hur elnätet ska förvaltas är en större fråga än enbart handläggningstiden för en nätkoncession. Den stora frågan för elbranschen är om dagens kapacitet i elnätet är förenlig med den samhällsutveckling man önskar, eller om det behövs större strukturella grepp”, säger Mats Wang-Hansen i artikeln.

Energiföretagen kommer att publicera rapporten under hösten.

Källa: VA Insight