”Vindkraften ger jobb och ökade intäkter”

Foto: sxc

I ett pressmeddelande ger Svensk Vindkraftförening en replik på det inlägg fem ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott gjorde i Dagens Industri den 27 januari. 

I inlägget i DI den 27 januari skrev fem ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott att den svenska elproduktionen redan idag är koldioxidneutral och tillräcklig för våra behov.

Svensk Vindkraftförening svarar i sitt pressmeddelande:

”Vetenskapsakademiens ledamöter tycker att vi inte ska bygga ut vindkraften och inte heller följa Tysklands och EU:s energiomställning. Men vi är redan en del av Nordens och Europas energisystem. Det gäller såväl elproduktion, elkonsumtion som eldistribution. Sverige kan inte isolera sig från omvärlden, vi är en del av Europa och vi har ett åtagande inom EU att medverka till att säkerställa ett framtida hållbart samhälle.

Det gäller såväl energikonsumtion som att minska förbrukningen av fossila transporter. Genom energieffektivisering kombinerat med ökad satsning på förnybar energi kan vi minska den alltmer ökade mängden fossila växthusgaser och därmed trygga kommande generationers framtid.

KVA säger att svenska elkonsumenter idag via sina elräkningar subventionerar förnybar elproduktion, och då främst vindkraft. En enig riksdag beslöt redan 2003, när man införde elcertifikatsystemet, att införa ett kvotbaserat marknadssystem för att stimulera till utbyggnad av all förnybar el, såsom biokraft, vågkraft, vindkraft och solcellskraft.

Dåvarande system på 17 terawattimmar ökades sedermera till 25 terawattimmar. Hittills har vi i Sverige byggt ut den förnybara elenergin med cirka 10 terawattimmar förnybar elkraft från biomassa och drygt 10 terawattimmar vindkraft samt att vi också har sett en ökad satsning på solkraft och viss ökning på småskalig vattenkraft.

En klok och långsiktig svensk energipolitik bygger på ökad mångfald i energimixen och där har vindkraften en betydande roll.

Att påstå att vindkraften idag är olönsam att investera i bygger på tidigare generationers vindkraftverk. Nutida moderna landbaserade vindkraftverk på 2 och 3 megawatt, går i dag på full effekt mellan 35 och 40 procent av tiden, med en årlig energiproduktion på 6-8 gigawattimmar per turbin. Utvecklingen går ständigt framåt. Detta tillsammans med att den svenska kronan idag är stark gentemot euron, gör att man kunnat pressa ner priserna kraftigt på vindkraftverk med 30-40 procent jämfört med de kostnader vi hade före finanskrisen hösten 2008. Kapital- och produktionskostnaden för moderna vindkraftverk ligger idag på under 50 öre per kilowattimme.

Den ökade vindkraftproduktionen, vilken idag utgör cirka 7 procent av svensk elproduktion, har medverkat till att vi kunnat minska behovet av dyr importerad fossilel och därmed har vindkraften tillsammans övrig svensk baskraft medverkat till att priserna för el sjunkit kraftigt de senaste två åren.

KVA säger att det är mer angeläget att lägga all kraft på att minska det stora oljeberoendet inom transportsektorn. Det håller vi med KVA om fullt ut, men för att minska den fossila konsumtionen på transportsidan behöver man satsa på förnybara bränslen och då även på att satsa på att öka arbetet med att bygga ut ett integrerat nordiskt vägnät med laddstationer för att stimulera till ökad satsning på elfordon. I detta arbete kommer vindkraften att spela en viktig framtida roll. Att Sverige inriktar sig på att bli en ännu större aktör på förnybar el och bli en nettoexportör av el medför också att vi får ökade intäkter och flera arbetstillfällen.

Det är väldigt viktigt att Sverige, som redan idag har en femtioprocentig förnybar energiproduktion, fortsätter att bygga ut den förnybara energin. Givetvis ska vindkraft byggas på ställen där det finns goda vindförhållanden. KVA säger att en stor del av den utbyggnation som görs i de svenska kraftnäten beror på en kraftig utbyggnad av vindkraft. Huvudorsaken till att vi bygger ut våra elnät från norr till syd, har att göra med att vi idag stänger in redan befintlig elproduktion i norra Sverige, vilket medför att vi, framför allt vintertid, har ett kraftigt effektunderskott i mellansverige och i södra Sverige. För att råda bot på detta måste man bygga ut elnäten inte bara inom Sverige men också inom Norden och med Europa .

Slutligen så har KVA energiutskott lämnat in förslag till regeringen och riksdagen om tillsättning av en oberoende kommission för ett långsiktigt perspektiv på energiområdet.

Dessa förslag står inte på något sätt i kollisionskurs med våra åsikter.

Genom att öka den egna förnybara elproduktionen i Sverige och exportera vårt framtida överskott av el till Europa bidrar vi till att minska beroendet av fossil energi kan vi fasa ut nuvarande gamla ineffektiva fossila kolkondensverk och gamla reaktorer inom EU med effektiva moderna produktionsanläggningar som bygger på förnybara resurser så kommer vi också att bidra till att växthusgaserna minskar globalt .

För att komma dit måste man förstärka befintliga elnät och se över bindande åtaganden inom EU, få tillstånd jämförande miljövärderingar av olika energislag och slutligen kan svensk energipolitik baseras på en kraftig ökad produktion av förnybar el kommer detta även att gynna vår samhällsekonomi och den svenska industrins konkurrenskraft.”