Sex sökande på förslag till demonstrationsprojekt

Foto: sxc

Följande sökande finns på förslag till mottagare av stödet på 20 miljoner euro till ett demonstrationsprojekt för havsbaserad vindkraft: Rajakiri Oy:s projekt i Röyttä i Torneå, Innopower Oy:s projekt vid Ajos i Kemi, Propel Voima Oy:s och Lumituuli Oy:s Uleåsalo-Karlö-projekt, Innopower Oy:s och Mervento Oy:s projekt i Karleby, Suomen Merituulivoima Oy:s projekt i Sideby och Suomen Hyötytuuli Oy:s projekt vid Tahkoluoto i Björneborg.

Det finska arbets- och näringsministeriet bedömde i det första skedet av ansökningsomgången att alla ovan nämnda projekt uppfyllde de grundläggande kraven, det vill säga att det var fråga om en helhet av flera vindkraftverk ute till havs, att en bedömning av projektets miljökonsekvenser hade gjorts och att ett område som behövs för genomförande av projektet hade reserverats.

I det andra skedet av ansökningsomgången gör ministeriet en övergripande bedömning av de projekt som är på förslag. Vid jämförelsen betonas å ena sidan främjande av byggandet, användningen och underhållet av havsbaserad vindkraft i de finländska förhållandena samt ny teknik och å andra sidan projektets lönsamhet och genomförbarhet.

Projekten inbegriper nya tekniska lösningar med tanke på den havsbaserade vindkraften: Dessa gäller anläggningens grunder, turbiner och dess anslutning till elnätet samt de fartyg som används vid byggandet och underhållet av vindkraftverk ute till havs. Den nya tekniken varierar från projekt till projekt, liksom även lönsamheten samt produktionskapaciteten och den mängd el som produceras.

I statsbudgeten för 2014 har 20 miljoner euro reserverats för ett demonstrationsprojekt för havsbaserad vindkraft. Avsikten är att beslutet om stödet till demonstrationsprojekt fattas senast i december. Avsikten är att det projekt som utses till demonstrationsprojekt också ska få det inmatningspris som betalas för el som produceras med vindkraft.

Stödet ska täcka de extra kostnader jämfört med landbaserad vindkraft som föranleds särskilt av anläggningsarbetet ute till havs och av dragningen av elöverföringskabel. De havsbaserade vindkraftverken producerar mer el per år än de landbaserade kraftverken, vilket delvis kompenserar de extra kostnaderna.

För att kostnadseffektiviteten och lönsamheten hos den havsbaserade vindkraften ska kunna säkerställas krävs mer erfarenhet när det gäller identifiering av riskerna, optimering av tillverkningskostnaderna för tekniken och ordnande av underhållet. Det behövs också nya innovationer.

Det produktionsmål om 9 terawattimmar som i energi- och klimatstrategin och i programmet för ren energi uppställts för vindkraften fram till år 2025 förutsätter sannolikt ett mer omfattande ibruktagande av den havsbaserade vindkraften, särskilt på 2020-talet. Syftet med demonstrationsprojektet för havsbaserad vindkraft är således att skaffa nyttiga erfarenheter och kunnande på området med tanke på uppnåendet av det ovan angivna målet.