Optionsprogram II 2014/2017 för koncernledningen

Foto: Arise

Som Arise tidigare offentliggjort har bolaget erbjudit sina anställda (dock inte koncernledningen) ett treårigt optionsprogram med syntetiska optioner. Arise har nu beslutat att erbjuda koncernledningen att delta i ett treårigt optionsprogram med sammantaget högst 140 000 syntetiska optioner. Optionsprogrammet för koncernledningen sker på huvudsakligen samma villkor som optionsprogrammet för övriga medarbetare, men är villkorat av bolagsstämmans godkännande i maj 2014.

Varje option ger rätt att den 10 januari 2017 få en kontant utbetalning från Arise motsvarande mellanskillnaden mellan å ena sidan marknadsvärdet för en aktie i Arise vid lösentidpunkten och å andra sidan det i förtid fastställda värdet om 25 kronor. Mellanskillnaden ska dock högst kunna vara 40 kronor (tak). Den totala kostnaden i anledning av erbjudandet beräknas uppgå till högst cirka 5,6 mkr, beräknat på maximal utbetalning om 40 kronor per option. Värdet 25 kronor motsvarar 125 procent av den för aktier i Bolaget på Nasdaq OMX Stockholms officiella kurslista noterade volymviktade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från den 16 december 2013 till den 3 januari 2014. Premien uppgår till 3,04 kronor per option och motsvarar optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes och vedertagna antaganden. Anmälan sker senast den 18 februari 2014. Vid överteckning sker tilldelning i första hand pro rata i förhållande till det antal optioner som anmälan avser och därefter enligt lottning. Då optionerna i programmet är syntetiska och några aktier inte ges ut leder programmet inte till någon utspädning.