Gotlands smarta elnät ska bli självläkande

Foto: ABB

Energimyndigheten har beviljat 15 miljoner kronor i stöd till Gotlands Energi AB för etapp 2 av utvecklingsprojektet Smart Grid Gotland. Nya installationer ska ge ett "självläkande" nät som kan ge minskad avbrottstid till kunderna.

I den andra etappen av projektet ska Gotlands energi bygga om det existerande landsbygdselnätet för att åstadkomma ett elnät som automatiskt kan delas in i sektioner med hjälp av data från nätet och information från skyddsutrustning. På så vis vill man kunna lokalisera och isolera fel i nätet. Genom automatisk omkoppling i nätet kan elen sen ta andra vägar för att så få användare som möjligt ska drabbas av elavbrott.

– I etapp 2 av projektet kommer vi testa kostnadseffektiva tekniker som i framtiden kan användas för att optimera elnätet för hållbar elproduktion. Med bättre övervakning och självsektionering kan elkvaliteten höjas och tillgängligheten öka, säger Jenny Larsson, VD på Gotlands Energi.

Distributionsnäten får en förändrad roll i det hållbara energisystemet, eftersom de också blir produktionsnät när vindkraftverk och solceller ansluts direkt till distributionsnätet i allt större utsträckning.

– Utvecklingen av smarta elnät kan ge betydande effekter i samhället på flera sätt. Andelen förnybar el kan öka, kunderna kan få större inflytande och avbrottstider kan minska. Smart Grid Gotland är en viktig pusselbit i detta, säger Sara Bargi, tillförordnad enhetschef på Energimyndigheten.

Smart Grid Gotland är ett utvecklingsprojekt som ska visa hur det är möjligt att modernisera ett befintligt elnät för att kunna ansluta större mängder förnybar energi med bevarad eller förbättrad elkvalitet. I projektet ska också kundens möjligheter att aktivt delta studeras. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Vattenfall, ABB, Gotlands Energi AB, Svenska Kraftnät, Schneider Electric och KTH.

Energimyndigheten har tidigare beviljat stöd på 25,5 miljoner kronor för perioden 2010-2015 för en förstudie samt etapp 1 av utvecklingsprojektet.