Arise erbjuder anställda treårigt optionsprogram

Foto: Arise

Arise erbjuder anställda ett treårigt optionsprogram med högst 138 000 syntetiska optioner. Varje medarbetare som omfattas har rätt att teckna högst 6 000 optioner. Koncernledningen ingår inte i programmet.

Varje option ger rätt att den 10 januari 2017 få en kontant utbetalning från Arise motsvarande mellanskillnaden mellan å ena sidan marknadsvärdet för en aktie i Arise vid lösentidpunkten och å andra sidan det i förtid fastställda värdet om 25 kronor. Mellanskillnaden ska dock högst kunna vara 40 kronor (tak). Den totala kostnaden i anledning av erbjudandet beräknas uppgå till högst cirka 5,5 miljoner kronor, beräknat på maximal utbetalning om 40 kronor per option. Värdet 25 kronor motsvarar 125 procent av den för aktier i Bolaget på Nasdaq OMX Stockholms officiella kurslista noterade volymviktade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från den 16 december 2013 till den 3 januari 2014. Premien uppgår till 3,04 kronor per option och motsvarar optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes och vedertagna antaganden. Anmälan sker senast den 24 januari 2014. Vid överteckning sker tilldelning i första hand pro rata i förhållande till det antal optioner som anmälan avser och därefter enligt lottning. Då optionerna i programmet är syntetiska och några aktier inte ges ut leder programmet inte till någon utspädning.   Bolaget avser att senare kunna erbjuda koncernledningen ett separat syntetiskt optionsprogram på huvudsakligen samma villkor, vilket dock skulle vara villkorat av bolagsstämmas godkännande.