Andelen förnybar energi 51 procent

Foto: sxc

Sverige har redan nu uppnått de mål om förnybar energi som EU och Sverige satt upp för 2020, visar statistik från Energimyndigheten.

I den rapport med statistik för 2011 och 2012 som Sverige sammanställt framgår det att andelen förnybar energi i Sverige ligger på 51 procent. Denna siffra ligger över både EU:s direktiv om 49 procent förnybart 2020 och det beslutade förnybartmålet inom Sverige på 50 procent 2020, skriver tidningen Miljö&Uveckling.

Den sektor som bidrar mest till Sveriges höga andel förnybar energi är värmesektorn där biomassa står för den allra största posten men elsektorn ger det näst största bidraget där bland annat den kraftiga utbyggnaden av vindkraft är en bidragande orsak till den höga andelen förnybar energi i Sverige

– Vi i Sverige har rika förnybara resurser – med solen, vinden, vattnet och skogen. Att vi redan nu nått och överträffar EU:s 2020-mål om förnybart ger oss ett bra utgångsläge inför de kommande förhandlingarna, som påbörjas i början på 2014, om ett nytt klimat- och energipolitiskt ramverk för EU inför 2030. Ska vi klara klimatutmaningen och försörjningstryggheten behöver hela EU mer förnybar energi och mer förnybara drivmedel i våra transporter, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.