Kärnkraftens högsta årsproduktion sedan 2007

Foto: Vattenfall

Energimyndighetens presenterar nu sin preliminära sammanställning av elmarknaden 2013. Huvuddragen i sammanställningen är låg elanvändning, lägre elproduktion från vattenkraft, el från vindkraft ökade med 30 procent och kärnkraften stod för sin högsta årsproduktion sedan 2007.

Under 2013 liknar användningen av el den under 2011och blir lägre än under 2012. I jämförelse med hur användningen sett ut sedan 1996 och framåt blir årets användning låg.

År 2013 blev inte lika blött som 2012 vilket märks på tillrinningen av vatten till, och nivåerna i, vattenmagasinen samt vattenkraftens produktion under året. Tillrinningen är ungefär 11 procent lägre än vad som anses vara normal mängd. Vattenmagasinens nivå har legat en bit under det normala men hämtat igen sig i slutet av året tack vare den hittills milda vintern. Som en följd av detta har produktionen av el med vattenkraft varit betydligt lägre än under 2012 som var ett toppår med en produktion på 78 TWh. Produktionen i år kommer troligtvis att bli omkring 61 TWh vilket tydligt visar hur stora variationerna kan vara mellan två år.

Produktionen av el från vindkraft fortätter att öka och kommer troligen att passera 9,3 TWh i år. Den hittills högsta veckoproduktionen är 0,38 TWh och rekordet sattes vecka 49. Produktionsökningen mellan 2012 och 2013 blir minst 30 procent vilket är något högre än mellan 2011-2012 då ökningen var 17 procent men inte i närheten av ökningen mellan 2010-2011 som var hela 74 procent.

Kärnkraft är det produktionsslag som har producerat mest el i Sverige under året och har ökar jämfört med 2012. Produktionen blir troligen kring 63 TWh. Efter flera år med relativt låg elproduktion pga. stora moderniseringsarbeten, effekthöjningar och oplanerade stopp blir årets produktion den högsta sedan 2007.

Det blir en stor nettoexport även under 2013 på en bit över 9 TWh. Det är dock betydligt mindre än den mycket stora nettoexporten på 19,6 TWh under rekordåret 2012. Elen har under året strömmat i riktning mot Finland som via Sverige nettoimporterat över 11 TWh. Under 2012 och 2013 har mängden el som exporteras till Finland ökat markant jämfört med tidigare år. Ökningen kan förklaras av ett lågt elpris samt att Ryssland införde en form av kapacitetsmekanism som sedan 2012 begränsat handeln mellan Ryssland och Finland.

Elpriset för Sverige (SE3) ser ut att öka från föregående år och årsmedelvärdet hamnar på runt 344 SEK/MWh jämfört med 282 SEK/MWh året innan. Priset i SE4 hamnar på runt 348 SEK/MWh, 4 SEK/MWh högre än SE3 och 7 SEK/MWh högre än SE1 och SE2. I figuren nedan ser ni den historiska utvecklingen från år 1999 och framåt.