Havsbaserad elproduktion som en storskalig svensk industri

Foto: Vattenfall

Roadmap:Sweden, fas II och Agenda marin elproduktion är två nya strategiska forsknings- och innovationsagendor som har fått stöd av VINNOVA och Energimyndigheten genom satsningen Strategiska innovationsområden (SIO).

Agendorna har fokus på områdena elektrifiering av fordonsflottan respektive marin elproduktion genom vågkraft och havsbaserad vindkraft. Båda projekten har beviljats cirka 400 000 kronor vardera för att utforma visioner, mål och strategier för utveckling av ett innovationsområde i en konstellation med aktörer från akademi, institut, industri och offentliga aktörer. På sikt ska detta stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Roadmap:Sweden, fas II tar steget vidare med elektrifieringsstrategi

Näringsinitiativet Roadmap:Sweden, under ledning av Volvo Personvagnar och med över 80 verksamma aktörer, har påvisat vinsterna av en elektrifiering av fordonsflottan i Sverige genom sin färdplan för att bidra till regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Färdplanen överlämnades till näringsminister Annie Lööf den 27 mars i år.

Nu ska aktörerna fortsätta arbetet i form av en strategisk forsknings- och innovationsagenda i och med VINNOVAs och Energimyndighetens beslut om 400 000 kr i projektstöd. Målet med agendan är att implementera färdplanen genom att precisera en nationell strategi samt identifiera angelägna och genomförbara demonstrationsprogram med ett brett deltagande från leverantörer och användare. Flera storföretag utöver Volvo Personvagnar medverkar i agendasatsningen exempelvis AB Volvo, Siemens, Vattenfall och Autoliv.

Havsbaserad elproduktion som en storskalig svensk industri

Uppsala universitet med sitt Centrum för förnybar elenergiomvandling (CFE), SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut och Chalmers Ocean Energy Centre (OEC) har tillsammans gått ihop för att sätta en strategisk agenda inom området marin energi och fått med över 20 aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Agendaarbetet har som mål att genom kartläggning av existerande infrastruktur, initiativ och aktörsbehov ta fram en plan för att utveckla Uppsala universitets forskningsområde för vågkraft utanför Lysekil till en nationellt tillgänglig plattform för vågkraftutveckling. Agendaaktörerna ska också utarbeta en plan för etablering av ett demonstrationsprojekt och testbädd för flytande vindkraftverk.