Göteborgs Energi får avslag på vindkraftspark

Foto: Marcus Samuelsson

Göteborg Energis ansökan om att få anlägga en vindkraftspark i Lerums kommun har avslagits. Bolaget har dock överklagat. Och avgörande väntas i årsskiftet., skriver Lerums tidning.

Göteborg Energi vill anlägga sju vindkraftverk på Nääs marker. Det aktuella området ligger söder om E20 och sträcker sig från Lill Bottnasjön i öster, till Vibosjön i söder och Lensjön i väster.

Idén om vindkraftsparken presenterades för politikerna i kommunstyrelsen i februari 2009. Sedan dess har bland annat vindstyrkan i området mätts. Och det visade sig att det blåser tillräcklig. Därför ansökte energibolaget om att få anlägga en park med sju vindkraftverk på maximalt 180 meter per verk. Men länsstyrelsen har alltså sagt nej. Nu har Göteborg Energi överklagat till mark och miljödomstolen. Att parken skulle störa flygtrafiken var något som länsstyrelsen tog fasta på i sitt avslag. Av beslutet framgår att länsstyrelsen inte anser sig ha någon anledning och i praktiken faktiskt också små möjligheter att ifrågasätta Göteborg Landvetter Airports bedömning av vindkraftparkens påverkan på riksintresse för kommunikation. I överklagan skriver elbolaget att det därför inte har gjorts en objektiv bedömning av det som inkommit i ärendet. ”Varken Swedavia eller Luftfartsverket har i sina yttranden bemött de uppgifter och det underlag som framgår av de utredningar Göteborg Energi låtit ta fram”. Göteborg Energi konstaterar att sakexpertis står mot varandra i frågan om parken kommer att medföra påtaglig skada på riksintresset eller inte. Oavsett de omfattande utredningar som energibolaget har låtit utföra har länsstyrelsen inte kunnat bedöma utredningarnas kvalitet, omfattning och innehåll. Återigen har berörda i området fått yttra sig. Och Wiebo ridstall och flera privatpersoner har lämnat in yrkande för att mark- och miljödomstolen ska avslå överklagandet.