Sverige har goda förutsättningar för produktion av förnybar el

Foto: Umeå Energi

Stefan Fölster går till hårt angrepp mot den förnybara energin och menar att den har lett till ökade koldioxidutsläpp i både Tyskland och England. Men Fölster har fel, skriver Annika Helker Lundström i Expressen.

Utsläppen i Tyskland hade varit betydligt högre om den förnybara energin inte hade byggts ut i den takt den gör i dag. Förnybart har ökat betydligt mer än bortfallet av kärnkraft sedan Energiwende inleddes år 2000. De ökade utsläppen beror i stället på att kolpriset sjunkit, bland annat till följd av den snabba utvecklingen av skiffergas i USA. Det billiga kolet och det låga priset på CO2, efter att EU:s utsläppshandel kollapsat, innebär att tyska kolkraftverk kunnat konkurrera ut elproduktion i grann- länderna och att Tyskland haft en rekordstor elexport. Fölster väljer att bortse från detta och skyller i stället ökade utsläpp på den förnybara energin.

Fölster bortser också från att vi i Sverige har ett betydligt mer kostnadseffektivt system för att bygga ut förnybar el.

Svenska elkonsumenter betalade förra året 3,6 öre/kWh till stöd för förnybar elproduktion medan tyska elkonsumenter betalade cirka 40 öre/kWh, alltså mer än tio gånger så mycket. Den tyska regeringen har också i flera utredningar lyft fram det svenska systemet som föredömligt.

Sveriges goda förutsättningar för produktion av förnybar el gör att vi kan bli stor exportör av koldioxidsnål el. Genom att ta tillvara denna potential får vi industriell tillväxt, lägre elpriser i Sverige och lägre utsläpp från kolkraft i våra grannländer.